top of page

FINANCIEEL BEHEER

•Het samenstellen, in vooroverleg met de Eigenaren, van een meerjaren conceptbegroting van de kosten en opbrengsten van de Vereniging van Eigenaars voor komende boekjaren.

•Het berekenen van de door de appartement-eigenaren verschuldigde bijdrage op basis van de begroting.

•Het incasseren en administreren van de door de appartement-eigenaren verschuldigde bijdrage.

•Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betalingen en het zo nodig nemen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers.

•Het beheren en administreren van de, ten name van de vereniging staande, bankrekening(en).

•Het namens de Vereniging, ten laste van de bankrekening(en) van de Vereniging, betalen van alle voor de rekening van Vereniging komende gemeenschappelijke kosten en lasten en de verwerking van de nota’s dienaangaande.

•Het opmaken van de jaarstukken van de Vereniging over het verstreken boekjaar. Dit bestaat uit de exploitatierekening van de Vereniging en de balans per ultimo van het betreffende boekjaar, aangevende het overzicht van de bezittingen en schulden.

•Het toezenden c.q. ter hand stellen van de jaarstukken aan de kascontrole-commissie. Desgevraagd het verstrekken van nadere informatie hierover.

•Eventueel verrekenen van het voordelig/nadelig exploitatiesaldo met de betrokken eigenaren.

•Het bijhouden van de ledenadministratie en mutaties in het ledenbestand van de Vereniging.

•Afhandelen / doorgeven schademeldingen aan de verzekeraar / tussenpersoon.

• Het opmaken van een financiële meerjarenplanning op basis van het meerjarenonderhoudsplan.

Algemeen: Door het gebruik van digitale facturatie is het mogelijk dat de penningmeester van het bestuur de facturen online aftekent voor goedkeuring van betaling. Ook kan de kascontrole-commissie online de jaarrekening controleren.

bottom of page